Pegelanpassung mit 74HC4050 von 3,3V auf 5V (z. B. RasPi zu WS2801)