Wie installiere ich ein CMS in meinem Blog?

 • Thuê viết luận văn mẫu lời mở đầu luận văn đào tạo, bồi dưỡng công chức

  Trong tin tức này, Luận Văn 24 sẽ chia sẻ có bạn mẫu lời mở đầu luận văn đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không với thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn 24.

  1.Tính thiết yếu của đề tài

  Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán chủ trương tăng trưởng nền kinh tế thị trường định bên xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được chủ trương trên đòi hỏi Nhà nước ta, trong đó có chính quyền địa phương Vài cấp, phải có một tổ ngũ công chức có đủ trình độ, năng lực quản lý, nhóm chức thực hành nhiệm vụ trong khả năng mới. group ngũ công chức của nước ta ngày nay phần lớn được đào tạo, bồi dưỡng, trưởng thành trong thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp và trong chiến tranh. Để với được nhóm ngũ công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện vững mạnh nền kinh tế thị trường thì phải tăng cao cường công tác đào tạo, bồi dưỡng.

  Đào tạo, bồi dưỡng công chức đóng góp vai trò quan trọng trong việc tăng cao trình độ, năng lực thực thi công việc của công chức đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác có thẩm quyền, có quyền cao chức trọng, tổ chức thực hành hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, phát triển hoá đất nước, lớn mạnh nền kinh tế thị trường định bên xã hội chủ nghĩa.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của cả nước nhắc chung và của Thành phố Hà Nội kể riêng trong Một vài năm qua, bên cạnh Một vài thành tích đã đạt được cũng còn biểu lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm cần phải tiếp theo nghiên cứu điều chỉnh bổ sung về đối tượng, chương trình, nội dung, chế độ chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật, giảng viên, cả về cơ cấu đào tạo ở trong nước và nước ngoài; giải quyết mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng có dùng... Chính bởi vậy tác giả chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta (qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội)” làm luận văn thạc sĩ Kinh tế chính trị là xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức (ĐT, BDCC) và mong muốn góp một tiếng kể vào lĩnh vực quản lý nhà nước về ĐT, BDCC.

  2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài


  Việc nghiên cứu, khảo sát về đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng group ngũ cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được nhiều nhà khoa học, nhiều cán bộ quản lý quan tâm nghiên cứu, như:

  Đề tài khoa học cấp bộ: "Xây dựng nhóm ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế", Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1994.

  Đề tài thuộc chương trình khoa học cấp Nhà nước KX.05: Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Luận án phó tiến sĩ kinh tế: "Đào tạo lại group ngũ lao động quản lý nhà nước về kinh tế trong bước chuyển sang kinh tế thị trường" của Lương Xuân Khai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1994.

  Luận án tiến sĩ kinh tế: "Xây dựng group ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ngoại thành (qua thực tế Một vài huyện ngoại thành Hà Nội)" của Trần Huy Sáng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1999.

  Luận văn thạc sĩ: "Xây dựng tổ ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thanh Hoá" của Cầm Bá Tiến, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2000.

  Luận văn thạc sĩ: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay" của Trần Huy Hoàng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2000.

  Luận văn thạc sĩ: "Xây dựng group ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Boly Kham Say Lào", của Khăm Phả Phim Ma Sỏn, năm 2000.

  Luận văn thạc sĩ "Xây dựng nhóm ngũ cán bộ, công chức tỉnh An Giang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, phát triển hoá đất nước" của Đỗ Hải Long, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2000.

  Luận văn thạc sĩ: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Xay Nha Bu Ly trong thời kỳ hiện nay" của Bua Ly Băn Xa Lít, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2003...

  Một vài nghiên cứu chuyên về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta (qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội) thì chưa với công trình nào tập trung nghiên cứu và chưa với công trình khoa học nào trùng có đề tài này.

  nếu như bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn 24 nhé.

  >>>Mời bạn xem thêm bài tin tức khác: 5 Mẫu lời cảm ơn khóa luận tốt nghiệp xúc động nhất

  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

  3.1. Mục đích nghiên cứu

  Trên sở sở phân tích thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngày nay (qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội), để đề ra Một số giải pháp phát triển hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức góp phần tăng cao chất lượng tổ ngũ công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta nói chung và ở Thành phố Hà Nội nhắc riêng.

  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

  Làm rõ Các vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta;

  tìm hiểu đúng thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội 10 năm qua;

  Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

  4.1. Đối tượng nghiên cứu

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của cả nước nói chung, nhưng chính yếu qua thực tiễn ở địa phương Thành phố Hà Nội.

  4.2. Phạm vi nghiên cứu

  cốt yếu ở phạm vi Thành phố Hà Nội, với tham khảo kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Đà Nẵng; thời gian từ 1995 đến nay và Một vài năm đến.

  5. phương pháp nghiên cứu

  Luận văn dựa trên lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Một vài quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nền kinh tế thị trường định phía xã hội chủ nghĩa và chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và công chức của Đảng và Nhà nước ta.

  phương pháp trừu tượng hoá khoa học của kinh tế chính trị;

  phương pháp phân tích-tổng hợp, logic-lịch sử;

  cách thức điều tra, khảo sát về đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm tìm hiểu thực trạng vấn đề nghiên cứu;

  cách thức chuyên gia:

  Xin ý kiến chuyên gia về quản lý đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng công chức.

  6. Đóng góp của luận văn

  Luận văn đã đánh giá rõ được Một vài cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. tìm hiểu đúng thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ở Thành phố Hà Nội 10 năm qua. Trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp căn bản tăng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức trong thời gian đến.

  Kết quả của luận văn được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của Thành phố Hà Nội và cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Cán bộ Thành phố Hà Nội.

  nếu bạn quá bận rộn và không với thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn 24. có kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với group ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn 24 chắc chắn sẽ đem đến cho bạn trang bị hoàn hảo nhất.

  Giá thuê viết luận văn sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

  Edited once, last by Axel2801 ().