JST Connector Male mit Pi Jumper verbinden

 • [/b]

  Tóm tắt luận văn về giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng[/b]

  Trong bài viết sau đây Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn về giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng. Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, bạn có thể tham khảo một vài Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN

  Tên đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần

  dầu khí toàn cầu


  1. Tính cấp thiết của đề tài

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận tăng cường huy động vốn

  - Nghiên cứu thực trạng GPBank

  Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học Uy Tín

  - Đề xuất giải pháp tăng cường HĐV tại GPBank

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  3.1. Đối tượng nghiên cứu

  3.2. Phạm vi nghiên cứu

  - Về nội dung: hoạt động huy động vốn của GPBank

  - Về phạm vi thời gian: từ năm 2008 đến hết năm 2012

  https://luanvanviet.com/cac-hi…nghiep-pho-bien-hien-nay/

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phân tích và tổng hợp; quy nạp và diễn dịch; thống kê, điều tra, khảo sát.

  5. Bố cục đề tài

  Luận văn gồm có phần mở đầu, kết luận và ba chương nội dung:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng cường huy động vốn tại NHTM

  Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động vốn tại GPBank

  Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại GPBank

  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

  Đề tài tăng cường huy động vốn ít thu hút được sự quan tâm nghiên cứu, mỗi đề tài thực hiện nghiên cứu về một NHTM cụ thể, trong một giai đoạn kinh tế khác nhau, do đó tuy cách tiếp cận và cơ sở lý luận hầu như là đồng nhất giữa các đề tài, nhưng phần đánh giá thực trạng mỗi ngân hàng là khác nhau, do đặc thù của từng ngân hàng, nên hầu như đề tài chỉ có ý nghĩa sử dụng cho chính ngân hàng được nghiên cứu, và chỉ phù hợp với giai đoạn được nghiên cứu.

  Việc thực hiện một đề tài nghiên cứu vừa có tính chiến lược cho toàn hàng vừa có tính hướng dẫn thực hiện cho một chi nhánh, sẽ là một đề tài khó, do khả năng có thể tiếp cận cùng lúc trên 2 phương diện: lãnh đạo và thừa hành là rất hạn chế. Ngoài ra công tác huy động vốn thường ít được giới lãnh đạo ngân hàng quan tâm so với công tác tín dụng, do mức độ rủi ro trong nghiệp vụ thấp hơn mảng tín dụng, do tập quán kinh doanh ngân hàng lâu nay là khách hàng tự tìm đến ngân hàng để giao dịch tiền gửi… Kể cả trong các giáo trình nghiệp vụ ngân hàng hiện nay, cũng dành rất ít số trang cho nghiệp vụ huy động vốn.

  [Blocked Image: https://i.imgur.com/hYT7K5I.png]

  Với GPBank đây là nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ toàn hàng trong một luận văn thạc sỹ. Để thực hiện luận văn này, tác giả cần phải có điều kiện để tiếp cận cơ sở dữ liệu kinh doanh gốc của GPBank trong giai đoạn 2008-2012, do có rất nhiều tài liệu có tính nhạy cảm nên tác giả phải cân nhắc và chọn lọc các dữ liệu được phép công bố hoặc không làm ảnh hưởng đến tính bảo mật trong kinh doanh của GPBank. Đồng thời dữ liệu từ các ngân hàng trên toàn ngành là các dữ liệu đã được công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tác giả chỉ là người tổng hợp và phân tổ lại các dữ liệu này cho phù hợp với mục tiêu của đề tài.

  Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của Luận Văn Việt.

  https://www.facebook.com/luanvanviet