Nur 256 MB Ram statt angegebenen 512 MB ?

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ về quản lý hoạt động tổ chuyên môn


  Trong bài viết sau đây, Luận VĂn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về quản lý hoạt động tổ chuyên môn. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

  Tên đề tài: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tumluận văn thạc sĩ

  1. Lý do chọn đề tài

  [Blocked Image: https://i.imgur.com/xe3WfDh.png]

  2. Mục đích nghiên cứu

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động TCM ở trường Tiểu học và khảo sát thực tiễn công tác quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, có đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM của HT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay.

  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu

  Hoạt động của TCM trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

  Các biện pháp quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực

  4. Giả thuyết khoa học

  Công tác quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh, Kon Tum trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Tuy nhiên trong quá trình quản lý vẫn còn những hạn chế, bất cập, thiếu đồng bộ và chưa khoa học đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động TCM. Nếu phân tích làm rõ được thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp khả thi với điều kiện các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum hiện nay thì sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động TCM, qua đó góp phần nâng cao được chất lượng dạy học ở các trường Tiểu học trên địa bàn Huyện.

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động TCM của các trường Tiểu học, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của TCM góp phần nâng cao được chất lượng dạy và học.

  - Đánh giá được thực trạng công tác quản lý hoạt động TCM của các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum

  - Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động TCM của HT các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum.

  6. Phương pháp nghiên cứu

  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

  - Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

  - Phương pháp phân loại tài liệu

  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  - Điều tra khảo sát

  - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động

  - Phương pháp phỏng vấn

  - Phương pháp chuyên gia

  - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động TCM các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

  6.3. Nhóm phương pháp bổ trợ

  [Blocked Image: https://i.imgur.com/oQZ9Bfg.png]

  7. Phạm vi nghiên cứu

  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động TCM của HT trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum từ năm 2012 đến năm 2016.

  8. Cấu trúc luận vănhttps://luanvan24.com/

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn được trình bày gồm gồm 3 chương:

  - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động TCM ở trường Tiểu học

  - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

  - Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

  Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

  Edited 2 times, last by lacazet2k ().

 • Gib mal ein: cat /proc/cpuinfo und vergleiche die Revision mit den Codes die Du hier findest:

  https://www.raspberrypi.org/do…/revision-codes/README.md


  MfG


  Jürgen